Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


Štítky:

Hlášení obecního úřadu

Datum konání: 6. 5. 2016

Hlášení obecního úřadu[262].doc


Autor: obec Publikováno 6. 5. 2016 11:10

Hlášení obecního úřadu

Datum konání: 5. 5. 2016

Hlášení obecního úřadu[261].doc


Autor: obec Publikováno 5. 5. 2016 11:29

Hlášení obecního úřadu

Datum konání: 4. 5. 2016

Hlášení obecního úřadu[260].doc


Autor: obec Publikováno 4. 5. 2016 16:45

Hlášení obecního úřadu z 25.2.2015

Oznamujeme občanům, že se na obecním úřadě přijímají žádosti o koupi parcel za kostelem pro výstavbu rodinných domů.

Oznamujeme občanům, že v neděli, 28. února v 11:00 hod. bude sloužit mši svatou v místním kostele otec arcibiskup Jan Graubner.

Již tradičně sbírají žáci naší školy papír na charitativní účely. Tentokrát bude kontejner přistaven u školy ve dnech 29. února – 4. března. Děkujeme, že také přispějete papírem, novinami, časopisy či starými knihami.

Praktická lékařka, MUDr. Koláčková oznamuje, že ve čtvrtek, 25. února bude v Uničově ordinovat od 9:00 do 14:00 hod. V pátek, 26. února nebude ordinovat a zastupovat ji bude MUDr. Válková.


Publikováno 25. 2. 2016 20:48

Výměna vodoměrů

 

VHS SITKA, s.r.o. upozorňuje, že ve dnech 22.2.-11.3. 2016 bude v 

obci Újezd a místních částech Haukovice a Rybníček probíhat

pravidelná výměna vodoměrů. Výměna se týká měřidel s platností

cejchu od 1.1.2010.


Autor: obec Publikováno 18. 2. 2016 12:50

Obecně závazná vyhláška 1/2015 (komunální odpad)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

(vyhlášku otevřete po kliknutí na odkaz - viz. níže)

Obecně závazná vyhláška č. 1.pdf

 


Publikováno 15. 2. 2016 10:25

Nejčastější dotazy ohledně povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Nejčastější dotazy ohledně povolení kácení dřevin rostoucích mimo les:

Kdo je oprávněn žádat:

Vlastník pozemku nebo nájemce pozemku nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou.

Co je nutné předložit:

Žádost o povolení ke kácení dřevin nebo oznámení o kácení dřevin včetně  související doklady a podklady .

Způsob podání:

Písemnou formou na podatelně Obecního úřadu obce, doručení osobně nebo poštou.

Správní a jiné poplatky:

Bez správních poplatků.

Dle § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, však může být žadateli, jako kompenzace ekologické újmy vzniklé pokácením dřeviny, uložena náhradní výsadba dřevin. V případě kácení z důvodu výstavby je náhradní výsadba uložena vždy. Současně může být uložena i následná péče o dřeviny náhradní výsadby a to maximálně na dobu pěti let od vysazení.

Lhůty a termíny:

Vyřízení do 60 dnů, u složitých případů do 90 dnů, u zvláště složitých případů možnost prodloužení lhůty 2krát o dalších 30 dnů.

Další podmínky:

U právnických osob a fyzických osob podnikajících žádá statutární zástupce subjektu.

 

V kterém ročním období se provádí kácení dřevin:

Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny (tj. od 1. 11.  do 31. 3. následujícího roku).

 

Kdy není třeba povolení :

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku
[§ 3 odst. 1 písm. b) zákona] nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje:

-          pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,  

-          pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,

-          pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin, 

-          pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

 

Kdy není třeba povolení, ale kácení dřevin je nutné úřadu oznámit :

 

-          Ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, tj. za účelem obnovy porostů, nebo při provádění výchovné probírky porostů, a z důvodů zdravotních, nebo při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů. Kácení z těchto důvodů však musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního oprávnění.

 

-          Ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

 

Nejčastější dotazy ohledně povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.odt


Autor: obec Publikováno 10. 12. 2014 14:25