Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > MATRIKA

MATRIKA

Kontakt:

Bc. Veronika Schandlová

e-mail: podatelna@obec-ujezd.cz 

tel. 585 035 119

 

Uzavření manželství
Snoubenci si zavčas (min. půl roku dopředu) s matrikářkou a oddávajícím sjednají termín obřadu!!!

Obecní úřad v Újezdě oddává v sobotu nejpozději do 13.00 hod.!!!

 • cca 1 měsíc před obřadem si sjednají osobní schůzku s matrikářkou
 • s sebou vezměte: občanské průkazy snoubenců, rodné listy snoubenců, rodné listy společných dětí, rozsudky o rozvodu manželství, popř. úmrtní list zesnulé/-ho manžela/-lky, údaje o svědcích - jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo
 • správní poplatky:

sobota v obřadní síni OÚ - ZDARMA

pracovní den, popř. jiné vhodné místo v k. ú. Újezd u Uničova k uzavření manželství - 1.000,- Kč 

 • na obecním úřadě se vyplní dotazník k uzavření manželství

telefonní kontakt na paní Ullmannovou, která má na starosti pronájem místní farní zahrady:

p. Ullmannová +420 774 641 251 

 

 

INFORMACE PRO OBČANY:

Žádost o ověření pravosti podpisu
Žadatel se osobně dostaví do kanceláře obecního úřadu, předloží doklad totožnosti, podepíše listinu před ověřujícím úředníkem nebo uzná podpis na přinesené listině před ověřujícím úředníkem za vlastní. Ověřující úředník následně opatří listinu ověřující doložkou. Ze závažných důvodů lze provést legalizaci také mimo úřední místnost (např. při pobytu v léčebném zařízení, imobilitě aj.), a to na základě telefonické žádosti osoby, jejíž podpis má být legalizován. Vždy je nutné se s ověřujícím pracovníkem domluvit předem. Na provedení legalizace mimo úřední místnost není právní nárok (pracovník může žádost odmítnout).

Žádost o ověření pravosti opisu nebo kopie listiny
Žadatel předloží ověřujícími úředníkovi originál listiny, jejíž vidimace má být provedena. Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou. Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy. Ověřující úřad za obsah vidimované listiny neodpovídá.

 

Správní poplatky:

30,- Kč za jeden úředně ověřený podpis

30,- Kč za jednu vidimovanou listinou 

 

Nahlížení do matričních knih
O nahlédnutí do matriční knihy může požádat:

 • fyzická osoba, které se zápis týká nebo členové její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče a vnuci), její sourozenci a zplnomocnění zástupci,
 • fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků,
 • státní orgány nebo orgány územních samosprávných celků pro úřední potřebu,
 • statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949.

V případě osvojení mohou nahlédnout do zápisu pouze osvojitelé a po dosažení zletilosti i osvojenec.

 
Na úřadě předložte:
 • žádost o povolení nahlédnout do matriční knihy,
 • průkaz totožnosti,
 • doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny, případně jeho sourozenců,
 • doklad, kterým fyzická osoba prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků,
 • plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce.

Nahlížet do matričních knih a činit výpisy z nich lze pouze za přítomnosti matrikáře.