Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  pondělí 7:00 - 11:30 12:30 - 17:00
  středa 7:00 - 11:30 12:30 - 17:00
 2. Telefonické podání585 035 119
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu podatelna@obec-ujezd.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad Újezd, Újezd 83, 783 96 Újezd, případně faxem na číslo 585 035 030.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

pondělí 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
středa 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00

Telefonické podání: 585 035 119
Poštou na adresu Obecní úřad Újezd, Újezd 83, 783 96 Újezd
Elektronicky na e-mail: podatelna@obec-ujezd.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: 6v3bat9
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě Újezd, Újezd 83, 783 96 Újezd
 • Poštou na adresu Obecní úřad Újezd, Újezd 83, 783 96 Újezd
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní úřad - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní úřad není schopen zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Celková cena nákladů za poskytnutí informace je stanovena součtem nákladů za jednotlivé zpoplatněné úkony.

Položka

 Sazba

Vyhledání informace

160,00 Kč

Základní jednotkou pro výpočet konečné výše nákladů za vyhledání informace je čtvrthodina


40,-kč / 15min.

Pořízení fotokopie:  
černobílá kopie A4 jednostraně

1,- Kč

černobílá kopie A4 oboustraně

1,50 Kč

černobílá kopie A3 jednostraně

2,- Kč

černobílá kopie A3 oboustraně

4,- Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4)

1,- Kč

ostatní náklady

dle skutečně
vynaložených nákladů

Poskytnutí informace, jejíž náklady nepřesáhnou částku 20,- Kč, se provádí bez nároku na úhradu nákladů.  

Formuláře